Povinnost podávat elektronicky

1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový § 101a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Toto ustanovení bylo schváleno již v roce 2012 s odloženou účinností. Dle tohoto § je plátce povinen podávat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně daňové přiznání k DPH a to i v případě jedná-li se o negativní daňové přiznání nebo podání dodatečného přiznání ke zdaňovacímu období před datem 1. 1. 2014. Od uvedeného data je povinností elektronickou formou doručit spráci daně přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů - kromě osoby identifikované k dani.

Výjimkou z povinnosti podávat přiznání elektronicky jsou dle § 101a odst. 3 fyzické osoby s obratem nepřesahující za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců částku 6 000 000 a nemá zákonem povinnost podávat elektronicky:


Souhrnné hlášení

Dle § 101a odst. 1 a § 102 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je povinnost podávat pouze elektronickou formou souhrnná hlášení - plátce, který uskutečnil:

 • dodání zboží do jihého členského státu osobě registrované k dani v jiném státě - kód 0
 • přemístění obchoního majetku do jiného členského státu - kód 1
 • dodání zboží jako prostřední osobou při zjednodušeném postupu v třísměnném obchodu - kód 2
 • poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě kromě služby v tom státě osvobozené a služby je poskytnuta osobě registrované k dani v jiném členském státě a je povinen přiznat daň ze služby ve své zemi - kód 3

S platností od 1. 1. 2013 je povinna podat souhrnné hlášení i osoba identifikovaná uskutečnila-li poskytnutí sužby s místem plnění v jiném členském státě.


Přenesení daňové povinnosti

Povinnost vést evidenci plnění v režimu přenesené danové povinnosti vyplývá z § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty. Tento režim se uplatní pouze v přápadě uskutečnění zdanitelného plnění pro jiného plátce daně. Vést evidenci musí jak plátce uskutečňující plnění, tak i plátce přijatého plnění.

Lhůta pro předložení evidence je shodná s lhůtou pro podání daňovéh přiznání.

Kódy plnění:

 • 1 - dodání zlata
 • 2 - převod emisních povolenek
 • 4 - stavební a montážní práce
 • 5 - odpadní materiál

Způsoby podání

 • prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím datové schránky - ve formátu a struktuře XML odpovídající XSD schématu
 • prostřednictvím datové zprávy nepodepsané uznávaným elektronickým podpisem - nutno dodat správci daně potvrzení o odeslání

 

 

 

Kontaktní informace

Ing. Lucie Hronková

Česká Olešná 23

37853 Strmilov

Tel.: 724 243898

Email: LS@CAT.CZ

více

Přejděte k nám!

Účetnictví Vám zpracujeme včas a zodpovědně!

 

více

Povinnost elektronického podání

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2014

více

Minimální výše pojistného

Od 1. 1 2014 se zvyšuje minimální výše pojistného pro rok 2014

 • 1752 Kč měsíčně pro osoby samostatně výdělečně činné
 • 1148 Kč měsíčně pro osoby bez zdanitelných příjmů

Minimální zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné

 • s hlavní činností se od roku 2014 zvyšují na 1894 Kč
 • pro vedlejší výdělečnou činnost bude záloha v příštím roce 758 Kč

 

 

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

vedení účetnictví