Vedení daňové evidence

Ocenění v daňové evidenci:

pohledávky se oceňují:

 • jmenovitou hodnotou
 • pořizovací cenou u pohledávek vzniklých postoupením
 • cenou určenou dle předpisů - dříve pojem cena zjištěná (bezúplatně - dříve pojem děděním či darem)

hmotný majetek se oceňuje vstupní cenou

ostatní majetek se oceňuje

 • pořizovací cenou - úplatné nabytí
 • vlastními náklady - pořízeno ve vlastní režii
 • cenou určenou dle předpisů (v případě dědění či darů)

dluhy se oceňují (dříve pojem závazky)

 • při vzniku jmenovitou hodnotou
 • při převzetí pořizovací cenou

peněžní prostředky a ceniny jmenovitými hodnotami

majetek pořízen formou finančního leasingu vstupují i výdaje související s jeho přízením (clo, provize apod.)

ocenění majetku a dluhů v cizí měně (evidence příjmů a výdajů povede poplatník jak v cizí měně tak i korunách, daňové přiznání vede příjmy a výdaje pouze v kč)

 • použití jednotného kurzu = průměr směnného kursu stanoveného ČNB poslední den každého měsíce zdaňovacího období
 • využití denného kursu dle účetnictví
 • využití pevného kursu dle účetnictví

Kontaktní informace

Ing. Lucie Hronková

Česká Olešná 23

37853 Strmilov

Tel.: 724 243898

Email: LS@CAT.CZ

více

Přejděte k nám!

Účetnictví Vám zpracujeme včas a zodpovědně!

 

více

Povinnost elektronického podání

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2014

více

Minimální výše pojistného

Od 1. 1 2014 se zvyšuje minimální výše pojistného pro rok 2014

 • 1752 Kč měsíčně pro osoby samostatně výdělečně činné
 • 1148 Kč měsíčně pro osoby bez zdanitelných příjmů

Minimální zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné

 • s hlavní činností se od roku 2014 zvyšují na 1894 Kč
 • pro vedlejší výdělečnou činnost bude záloha v příštím roce 758 Kč

 

 

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

vedení účetnictví