Pacht

Pacht

Nový občanský zákoník § 2332 až § 2357 upravuje zemědělský pacht a pacht závodu.

Zužuje se pojen nájmu tak že se z něj vyčleňuje pacht. Nájem tedy znamená přenechání věci k dočasnému užívání. Pacht opravňuje také k požívání. Laicky řečeno, pokud dle nájemní smlouvy sklidíme brambory, jsou majetkem pronajímatele. Pokud máme uzavřenou pachtovní smlouvu, pak jsou brambory majetkem pachtýře nikoliv propachtovatele.

Nájem

Nově se nechrání pouze zájmy nájemce, ale i pronajímatel

Podstatné pro nájem bytu již není rozhodnutí stavebního úřadu, ale fakt, že je fakticky vhodný k bydlení.

Nájemní smlouvy musí být vždy písemná. Zvýšení nájemného nesmí být vyšší než o 10% z účelně vynaložených nákladů ročně, pokud nedojde k dohodě pak může pronajímatel podat žádost o zvýšení nájemné k soudu.

Nájemné je nově splatné vždy do 5. příslušného měsíce a platí se vždy na ten daný měsíc předem. Kauce nesmí přesáhnout šestinásobek nájemného a počítá se pouze z nájemného nikoliv ze služeb.

Při neplacení nájemného je povinnost poplatnu z prodlení ve výši 1promile dlužné částky, min. 10Kč.

Výpověď z nájmu musí být vždy písemná a musí být doručena druhé straně. Běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co nájemce obdržel výpověď. Výpovědní lhůta je stanovena na tři měsíce. Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní lhůty pouze v případě porušení povinností nájemce zvlášť závazným způsobem a ten byt musí neodkladně nejpozději do jednoho měsíce odevzdat.

Kontaktní informace

Ing. Lucie Hronková

Česká Olešná 23

37853 Strmilov

Tel.: 724 243898

Email: LS@CAT.CZ

více

Přejděte k nám!

Účetnictví Vám zpracujeme včas a zodpovědně!

 

více

Povinnost elektronického podání

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2014

více

Minimální výše pojistného

Od 1. 1 2014 se zvyšuje minimální výše pojistného pro rok 2014

  • 1752 Kč měsíčně pro osoby samostatně výdělečně činné
  • 1148 Kč měsíčně pro osoby bez zdanitelných příjmů

Minimální zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné

  • s hlavní činností se od roku 2014 zvyšují na 1894 Kč
  • pro vedlejší výdělečnou činnost bude záloha v příštím roce 758 Kč

 

 

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

vedení účetnictví